Lisa Gerrard aneb Jak se (ne)stát slavným

Lisa Gerrard v divadle Archa

Možná vám přijde divné zařadit jako první příspěvek fotografického blogu tento text, ale nedá mi to jinak. 

Fotografie Lisy Gerrard vznikla na jejím vystoupení 27. dubna 2007 v pražském divadle Archa. Měli jsme lístky na stání a byli jsme blízko pódia v pravé části prostoru. Bylo to dost blízko na to, abych s trochou štěstí dokázal vyfotografovat tento portrét slavné zpěvačky.

Fotografii jsem opatřil proužkem s copyrightem a umístil jsem ho na své stránky na serveru Eldar.cz. Po nějaké době jsem na Googlu hledal jakési informace o zpěvačce a s údivem jsem zjistil, že moje fotografie vypadává na čelních místech vyhledávání. Samozřejmě bez copyrightu a bez jakýkoliv odkazů na mé stránky. Jinými slovy, fotka mi byla ukradena.

Mimochodem, v současné době vypadává ve výsledcích vyhledávání na druhém místě. Zkrátka na internetu je to druhá nejznámější fotografie Lisy Gerrard…

Přiznám se, že jsem v prvních chvílích měl z tohoto poněkud smíšené pocity. Na jedné straně radost, že se fotografie líbí, na druhé straně nikdo neví, že jsem to fotil já. Zkrátka (ne)stal jsem se slavným.

S odstupem času jsem ale začal věc vidět poněkud jinak. V jistém věku si člověk začne klást otázku: „Co po mne zůstane, když zítra umřu? Co jsem nechal světu?“

Vidíte, a já nechal světu fotografii Lisy Gerrard. A ještě zadarmo J

Mimochodem čtu zajímavou knihu "Nepostradatelní" od Setha Godina. Je to velmi chytrá kniha. A v souvislosti Lisou Gerrard si dovolím zacitovat: „Umění je dar, dar od umělce divákovi, posluchači, uživateli. Jakmile přestane být darem, část umění se ztrácí.“

Takže je vlastně všechno v pořádku? Inu není, já bych tu fotografii milerád daroval všem těm, kdo mi ji ukradli, ale přeci jen bych chtěl zůstat jejím autorem.

Proto všechno je asi dobré nahlédnout do autorského zákona, najdete v něm docela zajímavé věci:

Autorský zákon, paragraf § 105a
Přestupky
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) neoprávněně užije autorské dílo, umělecký výkon, zvukový či zvukově obrazový záznam, rozhlasové nebo televizní vysílání nebo databázi,
b) neoprávněně zasahuje do práva autorského způsobem uvedeným v § 43 odst. 1 nebo 2 anebo v § 44 odst. 1, nebo
c) jako obchodník, který se účastní prodeje originálu díla uměleckého, nesplní oznamovací povinnost podle § 24 odst. 6.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 150 000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. b) pokutu do 100 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. c) pokutu do 50 000 Kč.

Autorský zákon, paragraf § 105b
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) neoprávněně užije autorské dílo, umělecký výkon, zvukový či zvukově obrazový záznam, rozhlasové nebo televizní vysílání nebo databázi,
b) neoprávněně zasahuje do práva autorského způsobem uvedeným v § 43 odst. 1 nebo 2 anebo v § 44 odst. 1, nebo
c) jako obchodník, který se účastní prodeje originálu díla uměleckého, nesplní oznamovací povinnost podle § 24 odst. 6.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a) se uloží pokuta do 150 000 Kč, za správní delikt podle odstavce 1 písm. b) pokuta do 100 000 Kč a za správní delikt podle odstavce 1 písm. c) pokuta do 50 000 Kč.

Autorský zákon, paragraf § 44
(1) Do práva autorského zasahuje též ten, kdo bez svolení autora způsobuje, umožňuje, usnadňuje nebo zastírá porušování práva autorského tím, že
a) odstraňuje nebo mění jakoukoli elektronickou informaci o správě práv k dílu, nebo
b) rozšiřuje, dováží nebo přijímá za účelem rozšiřování, vysílá nebo sděluje veřejnosti, a to i způsobem podle § 18 odst. 2, dílo, ze kterého byla informace o správě práv nedovoleně odstraněna nebo změněna.
(2) Informací o správě práv k dílu podle odstavce 1 je jakákoli informace určená autorem, která identifikuje dílo, autora nebo jiného nositele práva, nebo informace o způsobech a podmínkách užití díla a jakákoli čísla nebo kódy, které takovou informaci představují. Totéž platí i pro informaci, která je připojena k rozmnoženině díla nebo se objevuje v souvislosti se sdělováním díla veřejnosti.

Autorský zákon, paragraf § 107
Ustanovení závěrečná
(1) Ustanovení tohoto zákona se vztahují na díla autorů a umělecké výkony výkonných umělců, kteří jsou státními občany České republiky, ať byly vytvořeny nebo zveřejněny kdekoli.

Komentáře